Ta et bevisst miljøvalg nå!

BRANNTEKNISK FORENING ANBEFALER UTFASING AV FLUORHOLDIGE BRANNSLOKKERE

Bakgrunn
Det europeiske kjemikaliebyrå ECHA arbeider med forslag om forbud imot bruk, produksjon og lagring av PFAS i Europa.
For brannskum i håndslukkere gjelder høringsforslag fra ECHA fremlagt mars 2022. Restriksjoner/forbud ventes vedtatt i 2024, med overgangsperiode av uviss lengde.

Hva er PFAS?
PFAS er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor som gir dem spesielle egenskaper. Samtidig som disse kan utnyttes i industrielle anvendelser, er PFAS-er miljøgifter og blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. Stoffene finnes i en rekke produkter vi bruker, som tekstiler, matemballasje og kjøkkenutstyr, kosmetikk, skismøring, og brann skum.

Utfasing av fluorholdige brannslokkere
BTF anbefaler medlemmene å gå i forkant av myndighetenes restriksjoner, og oppfordrer derfor medlemsbedriftene å starte utfasing av produkter inneholdende fluortensider (PFAS) i løpet av 2023. Utfasing kan eksempelvis være ved første serviceintervall, og ved nysalg. I hovedsak dreier dette seg om væskebaserte slukkere med AB skum.

Alternative slukkemidler ved utfasing
– I bruksområder hvor det ikke foreligger risiko for væskebrann brann klasse B, kan vannslokker, eller vann med tilsats benyttes.
– I bruksområder med risiko for væskebranner må det benyttes brannslokker med brann klasse B.

Historisk sett er det benyttet AB-skumslokkere med fluortensider (PFAS) i bruksmiljøer hvor det strengt tatt ikke er nødvendig med slokkeeffekt i klasse B. En av årsakene har vært hensynet til sekundærskader ved bruk av pulverapparater.

Håndtering av fluorholdige skumslokkere
Skumvæske av AB-typen er spesialavfall som skal leveres til godkjent avfallsselskap for miljømessig forsvarlig destruering.

Mer informasjon om PFAS
TRYKK HER