Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
03.07.2017
 
Gode råd for bålbrenning
Lurer du på hvilke regler som gjelder for utendørs brenning? Her er gode råd for bålbrenning og annen bruk av ild utendørs.
 
Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen. Du kan fremdeles grille eller brenne hageavfall i din egen hage eller grille på egnete steder i for eksempel parkområder eller i strandkanten. Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. All bålbrenning utføres for øvrig på eget ansvar.
Det finnes også tilrettelagte grill- og bålplasser på byfjellene i Bergen, som kan benyttes hele året. Disse finner du på Fløysletten og Skomakerdiket, Munkebotn og ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet.
 
Dersom det er lange tørkeperioder eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs.
 
I perioden 16. september til 14. april er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt ikke så stor. Da er det igjen lov å gjøre opp små bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.
 
Engangsgrillen
Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.
Hva skal du passe på når du brenner bål?
Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind.
 
Her er noen retningslinjer:
• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
• Hold bålet under oppsyn og kontroll.
• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.
• Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
• Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.
 
Hageavfall
Det er lov å brenne hageavfall, men kun små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.
Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres. Røyken er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer. Brannvesenets anbefaling er derfor å la være å brenne hageavfall, og heller lage kompost eller levere hageavfallet til gjenvinning.
 
Kompost eller gjenvinning
Ved brenning av hageavfall går verdifullt materiale tapt. Planteavfall kan heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og god jord. En enkel hagekompost er lett å lage. Legg alt avfallet i en haug. Du kan også lage en karm rundt, for å holde komposthaugen på plass.
Man kan også enkelt levere inn hageavfall på gjenvinningsstasjoner. Alle gjenvinningsstasjoner i bergensområdet tar i mot hageavfall, bortsett fra Møllendalsveien og i Fusa. Renovasjonsselskapet lager god jord av hageavfallet ditt.
 
Bålpanne
Bålpanner blir stadig mer populære. Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall, hvor man kun skal brenne tørr og ren ved, eller bruke grillkull.
 
Flatebrenning
Flatebrenning eller brenning av hogstavfall, samt gress- og lyngsviing må meldes til brannvesenet. Det skal være en ansvarlig leder for brenningen, det må utarbeides planer og sørges for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Denne type brenning er tillatt også i tidsrommet fra 15. april til 15. september.
 
KIlde: Bergen Brannvesen